Közzétételi lista – SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS RENDJÉRŐL

Iskolánk 2014. szeptember 1-jétől szakmailag újra önállóan működik. Műszaki középiskolaként elkötelezettek vagyunk a természettudományos és műszaki tantárgyak magas szintű oktatása és a tudás alapú társadalom kiépítésének szolgálata mellett.  A gazdaság világa iránt érdeklődőknek ügyviteli képzésünk nyújt lehetőséget prosperatív szakmaszerzésre. Célunk, hogy a szakképzésben résztvevő tanulók a diákévek után a munka világában és/vagy a felsőoktatásban alkalmazható tudással és kompetenciákkal lépjenek ki az iskolánk falai közül. Az új szakképzési rendszer minden itt tanuló diák számára lehetőséget ad az érettségi megszerzésére is.

Pázmándi Henriett igazgató

Iskolánk adatai:
 • Név: Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
 • Cím: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.
 • Honlap: https://brassai.info
 • E-mail: brassai@szerencsiszc.hu
 • Telefon: +36 49/542-180
 • OM azonosító: 203 055 /004

 

A középfokú felvételi eljárás résztvevői

8. évfolyamot befejező tanulók, akik az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek: 9. évfolyamra technikumba vagy szakképző iskolába. Az általános iskolák kiemelt szerepet kapnak a felvételi eljárásban. Legfontosabb feladatuk a felvételre jelentkező tanulók részletes, pontos tájékoztatása, a beküldendő dokumentumok elkészítése, tartalmi és formai ellenőrzése, hitelesítése. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 37. § (1) bekezdése alapján az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat (Tanulói adatlap, Jelentkezési lapok, Módosító tanulói adatlap) – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolába, valamint a Felvételi Központba. A Felvételi Központ feladata a Tanulói adatlapok feldolgozása, a felvételi eljárás végeredményének kialakítása.

 

Szakképző iskolákban az egészségügyi követelményeinek való megfelelés vizsgálata:

Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.

 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:

Személyes egyeztetés szükséges.  

 

A középfokú felvételi eljárás szakaszai

A középfokú felvételi eljárás két szakaszból áll.
 1. Az első szakasz az általános felvételi eljárás, amelynek időszaka 2023. január 21-től 2023. április 28-ig tart.
 2. A második szakasz a rendkívüli felvételi eljárás, amelynek időszaka 2023. május 8-tól 2023. augusztus 31-ig tart.
 3. A harmadik szakasz a beiratkozás: 2023. június 21-23.
Az iskola általános felvételi eljárást hirdet, felvételi vizsgát nem tartunk, a rangsor kialakítása a 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik.

 

Tájékoztató tanulmányi ösztöndíjról

A szakképzési ösztöndíj minden szakképzésben tanulónak jár, aki az igénybevétel alábbiakban felsorolt feltételeinek megfelel. Az ágazati alapoktatásban a tanulók fix összegű ösztöndíjra jogosultak. A szakirányú oktatásban az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmények függvényében változik. Az ösztöndíj alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2022-ben 100 ezer forint). Az ösztöndíj mértéke: Előkészítő évfolyamon:
Képzési forma Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke 2022. szeptember 1-jétől
Nyelvi előkészítő évfolyam; orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam; dobbantó program ösztöndíj alapjának 8%-a 8.000 Ft
Ágazati alapoktatásban: 
Intézménytípus Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke 2022. szeptember 1-jétől
Technikum ösztöndíj alapjának 8%-a 8.000 Ft
Szakképző iskola ösztöndíj alapjának 16%-a 16.000 Ft
Szakirányú oktatásban (technikumban és szakképző iskolában):
A megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke 2022. szeptember 1-jétől
2,00–2,99 ösztöndíj alapjának 8%-a 8.000 Ft
3,00–3,99 ösztöndíj alapjának 25%-a 25.000 Ft
4,00–4,49 ösztöndíj alapjának 42%-a 42.000 Ft
4,49 fölött ösztöndíj alapjának 59%-a 59.000 Ft
A szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyból a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítés hiányában ösztöndíj alapjának 16%-a 16.000 Ft
Műhelyiskolában:
Képzési forma Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke 2022. szeptember 1-jétől
Műhelyiskola ösztöndíj alapjának 8%-a 8.000 Ft
Igénybevétel feltételei:  Nem kell külön igényelni, minden technikumban és szakképző iskolában beiratkozott tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben a tanuló
 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
 • nappali rendszerben tanulja,
 • tanulói jogviszonyban áll, 
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre jogosult.
Az ösztöndíjra az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig jogosult a tanuló. A tanuló nem részesülhet ösztöndíjban:
 • amennyiben évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon;
 • az adott tanév hátralévő részében, amennyiben igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6 foglalkozást;
 • ha szakképzési munkaszerződéssel duális szakmai oktatásban vesz részt,
 • a tanulói jogviszony szünetelése esetén.
Jelentkezési lap/pályázati adatlap: - További információk:  Az ösztöndíj folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik. Az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a KRÉTA rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra. Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

 

Tájékoztató egyszeri pályakezdési juttatásról

Egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult minden sikeres szakmai vizsgát tett tanuló, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel. A pályakezdési juttatás alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2022-ben 100 ezer forint). A pályakezdési juttatás mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ. A juttatás szabadon felhasználható. Az ösztöndíj mértéke: 
A szakmai vizsga eredménye Pályakezdési juttatás mértéke Pályakezdési juttatás mértéke 2022. szeptember 1-jétől
2 a juttatás alapjának 133%-a 133.000 Ft
3 a juttatás alapjának 184%-a 184.000 Ft
4 a juttatás alapjának 243%-a 243.000 Ft
5 a juttatás alapjának 302%-a 302.000 Ft
Igénybevétel feltételei:  Nem kell külön igényelni, minden sikeres szakmai vizsgát tett tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben
 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
 • nappali rendszerben tanulta,
 • tanulói jogviszonyban állt, 
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre volt jogosult.
Jelentkezéssel kapcsolatos információk: - További információk:  Az egyszeri pályakezdési juttatás folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik. Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követő hatvan napon belül kell átutalni. Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

 

Tájékoztató a szakképzési munkaszerződésről

A szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének minimumát és maximumát az Szkr. határozza meg, amely szerint a szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének összege – a tanuló és a duális képzőhely megállapodása alapján – a korábbiakkal ellentétben nem a minimálbérhez igazodik, hanem a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségéhez, annak egyhavi összege, de legfeljebb százhatvannyolc százaléka. Ez 2022-ben a 100.000 és 168.000 forint közötti összeget jelent. A tanulói bér SZOCHO és SZJA mentes. A TB járulék mértéke 18,5%. A munkabér megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló szakmai felkészültségét és tanulmányi eredményeit. A munkabér kifizetését a duális képzőhely, a tárgyhót követő hónap tizedik napjáig átutalással köteles teljesíteni. Az egyéb juttatások maximális összege az önköltség 168%-a, azaz 168.000 Ft lett. Az egyéb juttatásra a tanuló az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult. A juttatásokat a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell. [800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §] Eltérő munkabér alkalmazása, nem saját munkavállaló képzésekor: Azon tanulók esetében, akik eltérő munkahelyen dolgoznak, mint ahol a szakképzési munkaszerződést kötötték, bérük arányosítható. Az arányosítás kiindulópontja: 100%=40 órás munkahét. Tehát, pl. heti 10 órát tölt a cégnél a tanuló, akkor a munkabére nem 100.000 Ft, hanem csak 25.000. Az egyéb juttatások összege szintén arányosítható. A felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezők esetében a lehívható normatívának, csak az 50%-át tudja érvényesíteni a képzőhely 2022.01.01.-től. [Szkt. 83. § (7) bekezdés, 800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. § d) pont]

 

Képzési rendszerünk

Technikum

9-12. évfolyamon a tanulók a szakmai érettségi vizsgára készülnek, valamint ágazati szakmai képzésben is részesülnek. Az érettségit követően indul az egy évfolyamos képzés. A rangsor kialakítása az 5., 6. ,7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik.

 

1. Elektronika és elektrotechnika ágazat, kódja: 0421

 • 5 évfolyamos, 1/2 osztály, 18 fő,
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol.
 • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az Elektronikai technikus szakképesítés megszerzése (SZJ: 5 0714 04 03).

 

2. Elektronika és elektrotechnika ágazat, kódja: 0422

 • 5 évfolyamos, 1/2 osztály, 18 fő
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol.
 • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az Ipari informatikai technikus szakképesítés megszerzése (SZJ: 5 0714 04 05).

 

3. Gépészet ágazat, kódja: 0423

 • 5 évfolyamos, 1 osztály, 24 fő
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol vagy a német. 
 • A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés megszerzése (SZJ: 5 0715 10 06).

4. Specializált gép- és járműgyártás ágazat, kódja: 0424

 • 5 évfolyamos, 1 osztály, 24 fő
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol vagy a német. 
 • A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Mechatronikai technikus szakképesítés megszerzése (SZJ: 5 0714 19 12).

 

5. Gazdálkodás és menedzsment ágazat, kódja: 0425

 • 5 évfolyamos, 1/2 osztály, 18 fő
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol
 • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése. (SZJ: 5 0411 09 01).

6. Gazdálkodás és menedzsment ágazat, kódja: 0426

 • 5 évfolyamos, 1/2 osztály, 18 fő
 • szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol.
 • a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése (SZJ: 5 0411 09 02).
Pályaalkalmassági követelmény: kapcsolatteremtési képesség szóban, írásban; az angol nyelv értékelése és minősítése alóli felmentés kizáró ok.  Egészségügyi alkalmassági követelmény: ép kezek, ép látás, ép hallás.

 

Szakképző iskola

A nyolcadikos tanulók közül azok, akik elsősorban szakmai tudás megszerzése miatt iratkoznak be szakképző intézménybe, 3 szakképzési évfolyam elvégzésével, tehát 17 éves korukra szakmát szerezhetnek. A szakmai vizsga letételét követően a tanuló két év alatt készülhet fel az érettségi vizsgára. A rangsor kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik. A szakközépiskolai képzésekre való felvétel feltétele, az egészségügyi alkalmassági követelményeknek a jelentkező megfeleljen. Az erre vonatkozó orvosi szakvéleményeket a beiratkozáskor be kell mutatni. 

 

1. Elektronikai és elektrotechnikai ágazat, tagozat kódja: 0431

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 24 fő,
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv az angol
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Villanyszerelő szakképesítés megszerzése (SZJ: 4 0713 04 07).

2. Épületgépészet ágazat, tagozat kódja: 0432

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 24 fő
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés megszerzése (SZJ: 4 0732 07 03).

3. Gépészet ágazat, tagozat kódja: 0433

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 24 fő,
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet az Gépi és CNC forgácsoló szakképesítés megszerzése (SZJ: 4 0715 10 07).

4. Gépészet ágazat, tagozat kódja: 0434

 • 3 évfolyamos képzés, 2 osztály, 48 fő
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Hegesztő szakképesítés megszerzése (SZJ: 4 0715 10 08).

 

5. Szociális ágazat, tagozat kódja: 0435

 • 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 24 fő
 • szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német
 • a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a Szociális ápoló és gondozó szakképesítés megszerzése (SZJ: 4 0923 22 03).

 

Szakmai vizsgával rendelkezők felkészítése érettségi vizsgára

A szakmai vizsgával rendelkezők tanuló - közismereti tanulmányainak és teljesített szakmai követelménymoduljainak beszámításával - folytathatja tanulmányait olyan kétéves szakközépiskolai képzésben, amely legalább négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból készít fel érettségire. A képzés követelményeinek teljesítése egyenértékű a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével. Az érettségi vizsgán a tanuló a következő négy kötelező közismereti vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:
 1. magyar nyelv és irodalom,
 2. történelem,
 3. matematika,
 4. idegen nyelv
Amennyiben a tanuló a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett államilag elismert szakképesítést a tanuló kérésére középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni, így szakmai érettségi vizsgával fog majd rendelkezni a tanuló.

2022/2023. tanév

 

OSZTÁLYOK SZÁMA

LÉTSZÁM

Szakképző iskola 14 235
Technikum 16 324
Érettségi utáni képzés 3 47
Felnőtt szakképző iskola 8 168
Felnőtt technikum 5 94
Érettségi felkészítő 2 49

ÖSSZESEN:

48

917

2022/2023. tanév

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
9. évfolyam
1/9.H hegesztő 24 Rémiás Róbert
1/9.K központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 27 Nagyné Kovács Anett
1/9.SZ szociális ápoló és gondozó 24 Veszprémi Balázs Ottóné
1/9.VH villanyszerelő + hegesztő 26 Bozsik Imre
9. évfolyam összesen: 101  
 
10. évfolyam
2/10.FH gépi és CNC forgácsoló + hegesztő 18 Chmara Viktória
2/10.H hegesztő 15 Szabó Csaba
2/10.K központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 10 Orosz István
2/10.SZ szociális gondozó és ápoló 11 Galkó Ilona Erzsébet
2/10.V villanyszerelő 20 Nagy Róbert
10. évfolyam összesen: 74  
 
11. évfolyam
3/11.FH gépi és CNC forgácsoló + hegesztő 14 Ducsai Zoltán
3/11.H hegesztő 12 Varga Viktória
3/11.K központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 13 Petruska Zoltán
3/11.SZ szociális gondozó és ápoló 7 Czaga Tímea
3/11.V villanyszerelő 13 Tóth Sándor Róbert
11. évfolyam összesen: 59  
 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÖSSZESEN: 234  
     

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

TECHNIKUM
9. évfolyam
9.EP  elektronikai technikus + pénzügyi-számviteli ügyintéző 28 Wágner Judit Andrea
9.I informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 28 Herczegné Szabó Anita
9.G gépgyártástechnológiai technikus 24 Zelei Attila Péter
9.Ü vállalkozási ügyviteli ügyintéző 25 Szentpéteri Mónika
9. évfolyam összesen: 105  
 
10. évfolyam
10.E elektronikai technikus 19 Szlávik Tibor
10.GM gépgyártástechnológiai technikus + mechatronikai technikus  25 Baloghné Szerencsi Éva
10.I informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 22 Kiss Éva
10.PI pénzügyi-számviteli ügyintéző + informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 21 Hudiné Üveges Judit
10.PÜ vállalkozási ügyviteli ügyintéző + pénzügyi-számviteli ügyintéző 19 Molnárné Garadnai Nóra
10. évfolyam összesen: 106  
 
11. évfolyam
11.GM gépgyártástechnológiai technikus + mechatronikai technikus 16 Bazsóné Marossy Rita
11.IE informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus + elektronikai technikus 21 Kóródi Dávid
11.P pénzügyi-számviteli ügyintéző 13 Fenyves Gabriella
11.Ü vállalkozási ügyviteli ügyintéző 12 Kántor Bence
11. évfolyam összesen: 62  
 
12. évfolyam
12.EK elektronikai technikus + pénzügyi-számviteli ügyintéző 17 Veres Attila
12.MG műszaki informatikus + gépgyártástechnológiai technikus 18 Török István
12.T irodai titkár 16 Hágen Zsolt Attila
12. évfolyam összesen: 51  
 
13. évfolyam
2/14.EG elektronikai technikus + gépgyártástechnológiai technikus 15 Jakab Kinga
5/13.M műszaki informatikus 11 Koncsik Viktor
5/13.TK irodai titkár + pénzügyi-számviteli ügyintéző 21 Magineczné Lukács Enikő
13. évfolyam összesen: 47  
 
TECHNIKUM ÖSSZESEN 371  
 
SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA
Kk/12/1. szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése 31 Zsóriné Mezei Anita
Kk/13/2. szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése 18 Jakab Dénes
Összesen: 49  
 
 
Szakképző iskola 14 osztály 234
Technikum 19 osztály 371
Szakiskolát végzettek középiskolája 2 osztály 49
OSZTÁLY ÉS TANULÓI LÉTSZÁM ÖSSZESEN 35 OSZTÁLY 654
     

OSZTÁLY

SZAKMA MEGNEVEZÉSE

LÉTSZÁM

OSZTÁLYFŐNÖK

FELNŐTTOKTATÁS
1/13.Fi ipari informatikai technikus 21 Koncsik Viktor
1/13.Fg gépgyártástechnológiai technikus 16 Török István
1/13.Fü vállalkozási ügyviteli ügyintéző 22 Szentpéteri Mónika
Felnőtt technikum összesen: 59  
 
Ksz/11.Fh hegesztő 21 Barsi Zsolt Zoltán
Ksz/11.Fk központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 25 Kiss Gergely
Ksz/11.Fv1 villanyszerelő 22 Kóródi Dávid
Ksz/11.Fv2 villanyszerelő 20 Kerényi György
Ksz/12.Fh202109 hegesztő 16 Nagy Endre
Ksz/12.Fk202109 központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 21 Nagy Endre
Ksz/11.Fv1.202109 villanyszerelő 20 Molnár Zsuzsa
Ksz/12.Fv2.202109 villanyszerelő 23 Páricsi Tamás
Felnőtt szakképző iskola összesen: 168  
FELNŐTTOKTATÁS ÖSSZESEN: 227  
 
Felnőtt technikum 3 osztály 94
Felnőtt szakképző iskola 8 osztály 168
OSZTÁLY ÉS TANULÓI LÉTSZÁM ÖSSZESEN 11 OSZTÁLY 227

AZ ISKOLA TANULÓINAK ÖSSZLÉTSZÁMA: 917 fő

Tanulóinknak lehetőségük van étkezés igénybe vételére a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium menzáján.

Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hónap előre meghatározott napjain kell az iskolában vagy a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (TIK) fizetni, a TIK által meghatározott időpontokban. A TIK az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a tanuló részére azt visszafizeti, ha az étkezést a tanuló legkésőbb az étkezést megelőző napon 12 óráig az élelmezési ügyintézőnél lemondja.
További részletek: TIK

A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 36. § (4) bekezdése alapján a fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az iskola vezetője dönt a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

A térítési díjjal, tandíjjal összefüggő kedvezményekre való jogosultság iránti igényt írásban kell benyújtani az iskola vezetőjének.

A fenntartó az iskola értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett.

Az Állami számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem tett.

Oktatási azonosító Munkakör Foglalkoztatás típusa Végzettség legmagasabb foka Szakképzettség
71694742926 közismereti tantárgyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem MA magyartanár, történelem szakos tanár
72940808351 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
71639570303 közismereti tantárgyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem biológia-kémia szakos tanár
72911740070 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem angol nyelv és irodalom tanár
72287537523 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MSc mérnöktanár, közlekedésmérnök
76002845076 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár
71444144782 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős főiskola francia-német nyelv szakos tanár
77377691488 könyvtáros oktató teljes munkaidős egyetem történelem, vizuális- és környezetkultúra, könyvtár
73141527560 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola mérnökinformatikus
74515897267 közismereti tantárgyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem magyar nyelv és irodalom, német szakos tanár
71444318095 közismereti tantárgyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős főiskola testnevelőtanár
79206645379 fejlesztőpedagógus teljes munkaidős egyetem gyógypedagógus
79316759868 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem matematika-ábrázoló geometria szakos tanár
73151930919 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem mérnöktanár
72419709500 szakmai oktató, szakoktató teljes munkaidős főiskola egészségügyi szakoktató
76085434912 közismereti tantárgyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár
77377160902 közismereti tantárgyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem történelem-földrajz szakos tanár
73611726226 szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem gépészmérnök, mérnökközgazdász
72105702205 szakoktató, gyakorlati oktató óraadó egyetem közgazdásztanár
72022623532 közismereti tantárgyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem matematika-földrajz szakos tanár
76577730777 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős főiskola földrajz-testnevelés szakos tanár
71645078103 szakmai elméleti tantárgyat tanító oktató  teljes munkaidős egyetem gazdasági agrármérnök, mérnöktanár
72818915523 igazgató, közismereti tantárgyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem informatika szakos tanár, okleveles geológus
76234100474 közismereti tantárgyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem matematika-fizika szakos tanár
71730138647 közismereti tantárgyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős főiskola angol nyelvtanár, közgazdász
71447812065 közismereti tantárgyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős főiskola angol nyelv és irodalom szakos tanár, szociálpedagógus
77379746941 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem magyartanár, angoltanár, mezőgazdasági mérnök
79455847293 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár
73245768396 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem történelem-orosz nyelv szakos tanár
72966160456 szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős középiskola műszaki szakoktató, munkavédelmi technikus
75355167850 szakmai elméleti tantárgyat tanító oktató teljes munkaidős alapfokozat BSc programtervező informatikus
76746122852 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató részmunkaidős főiskola villamosipari műszaki tanár
78101304864 igazgatóhelyettes, szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola gépészmérnök, mérnöktanár
72852425646 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem kohómérnök
73519646586 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős főiskola testnevelés szakos tanár
73232539028 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem történelem-angol nyelv és irodalom szakos tanár
73389172918 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős főiskola testnevelő-edző
73268103540 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős főiskola angol nyelvtanár
73012507952 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem gyors- és gépírás, magyar szakos tanár, oktatásinformatikus, család- és gyermekvédő tanár
72333153343 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem gépészmérnök, gyárszerelő üzemmérnök
75421619326 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem közgazdász, közgazdász tanár
73052253588 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki tanár, üzemgépész üzemmérnök
72919131440 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola villamosmérnök
71730876029 igazgatóhelyettes, közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem MA földrajz-testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő tanár
71731987461 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola gyors- és gépírás, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, igazgatásszervező
71695464082 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angoltanár
73066402071 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős középiskola szakoktató
72364353116 szakoktató, gyakorlati oktató óraadó egyetem egészségügyi tanár
71538235919 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
77071448050 közismereti tantárgyat tanító oktató teljes munkaidős főiskola matematika-földrajz szakos tanár
71641635835 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
71680177266 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős főiskola angol szakos nyelvtanár, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító
71729241224 szakmai elméleti tantárgyat tanító oktató teljes munkaidős egyetem MA közgadász,  közgazdásztanár
71680177266 közismereti tantárgyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem  angol szakos nyelvtanár, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (angol nyelvből)
73245509779 igazgatóhelyettes, szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MSc villamosmérnök, mérnöktanár
79273259839 igazgatóhelyettes, közismereti tantárgyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem történelem, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, közgazdász
72854054091 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MA testnevelőtanár, műszaki szakoktató
72868245166 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem gépészmérnök
71735477321 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató
73614617000 közismereti tantárgyat tanító oktató teljes munkaidős egyetem MA testnevelőtanár, labdarúgó edző
71434120150 közismereti tantárgyat tanító oktató teljes munkaidős főiskola testnevelés-biológia szakos tanár, táncpedagógus, sportoktató (röplabda)
72329563953 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola általános informatikus, francia szakos nyelvtanár
78399227367 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola műszaki szakoktató, oktatásinformatikus
71460896276 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem BA anglisztika szakos bölcsész
72515740040 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős középiskola szakoktató
71446479667 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MA informatikatanár, ügyvitel-számítástechnika szakos tanár, gazdasági informatikus
75321253216 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MA matematikatanár, mérnökinformatikus, testnevelés szakos tanár, sportedző (labdarúgás)
78858084984 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem mérnöktanár, gépészmérnök
76573683300 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős főiskola gépészmérnök
71439258361 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MSc gépészmérnök
74703016983 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős főiskola matematika-német nyelv és irodalom szakos tanár
72012700496 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató óraadó főiskola automatizálási üzemmérnök, automatizálási műszaki tanár
72106041139 közismereti tantárgyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár
72415884520 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MA egészségügyi tanár
74648419293 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem történelem-földrajz szakos tanár, közgazdász tanár 
72959694827 szakmai oktató, szakoktató, gyakorlati oktató teljes munkaidős egyetem MSc gépészmérnök, mérnöktanár
79389267333 közismereti tantrágyat tanító középiskolai oktató teljes munkaidős egyetem MA matematikatanár
Munkakör Foglalkoztatás típusa Végzettség legmagasabb foka Szakképzettség
gyógypedagógiai asszisztens teljes munkaidős technikum gyógypedagógiai asszisztens, kisgyermekgondozó-nevelő
iskolatitkár teljes munkaidős középiskola számítógépes műszaki rajzoló, számítógép-kezelő
iskolatitkár teljes munkaidős középiskola gyorsíró, gépíró, igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
iskolapszichológius részmunkaidős egyetem pszichológus, klinikai szakpszichológus
műszaki vezető teljes munkaidős középiskola gyorsíró, gépíró, igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető; anyag- és áruforgalmi ügyintéző (raktárgazdálkodó)
rendszergazda teljes munkaidős egyetem matematikus
rendszergazda teljes munkaidős felsőfok számítástechnikai szoftver-üzemeltető

2021/2022. tanév

  LEMORZSOLÓDÁS (fő) ÉVISMÉTLŐ (fő)
Technikum 11 12
Szakképző iskola 43 25
Érettségi utáni képzés 5 0

 

 

2020/2021. tanév

  LEMORZSOLÓDÁS (fő) ÉVISMÉTLŐ (fő)
Technikum 6 5
Szakképző iskola 14 14
Érettségi utáni képzés 0 0

 

2019/2020. tanév

  LEMORZSOLÓDÁS (fő) ÉVISMÉTLŐ (fő)
Szakgimnázium 22 6
Szakközépiskola 22 13
Érettségi utáni képzés 0 0

 

Vizsgatárgy Évszám
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
magyar nyelv és irodalom (középszint) 2,32 2,81 2,65 2,77 3,00 2,76 2,74 3,02
matematika (középszint) 2,09 2,78 2,72 2,39 2,35 2,38 2,57 2,82
történelem (középszint) 2,70 3,09 3,08 3,05 2,92, 2,67 3,18 2,95
történelem (emeltszint) - - - - 4,00 4,00 5,00 4,00
angol nyelv (középszint) 2,60 3,10 2,55 2,87 2,75 2,63 3,35 2,83
angol nyelv (emeltszint) - 5,00 3,50 2,83 - 5,00 5,00 5,00
német nyelv (középszint) 2,40 2,50 2,00 2,83 2,80 2,38 2,84 -
rajz és vizuális kultúra (középszint) 3,16 4,40 - - - - - -
vizuális kultúra (középszint) - - 2,50 - - - - -
elektronikai alapismeretek (középszint) 2,33 3,14 - - - - - -
villamosipar és elektronika ismeretek (középszint) - - 3,42 2,91 2,33 - - -
automatikai és elektronikai ismeretek (középszint) - - - - - 5,00 3,67 3,36
automatikai és elektronikai ismeretek (emeltszint) - - - - - - 3,00 -
fizika (középszint) 4,00 5,00 - 3,00 - - - -
fizika (emeltszint) - - - - -   - 3,00
informatika (középszint) 3,18 3,00 2,00 3,00 4,00 2,00 5,00 -
informatika (emeltszint) - - - - - - 2,50 4,50
informatikai ismeretek (középszint) - - - - - 2,00 2,24 3,00
ügyvitel alapismeretek (középszint) 3,38 3,66 3,43 3,77 4,00 - - -
irodai ügyviteli ismeretek (középszint) - - - - - 3,80 4,00 4,00
földrajz (középszint) - 4,00 - - - - - 2,00
testnevelés (középszint) - 5,00 - - - - - -
gépgyártástechnológiai ismeretek (középszint) - - - 2,91 2,85 2,54 3,03 3,75
gépgyártástechnológiai ismeretek (emeltszint) - - - - - - - 3,00
közgazdasági ismeretek (középszint) - - - - - - 3,20 3,20
közgazdasági ismeretek (emeltszint) - - - - 1,00 4,50 - -
 

Tanórán kívüli foglalkozások

Tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje

Tanórán kívüli foglalkozásokat, iskolai csak a kötelező tanítási órák után lehet tartani, az ezzel megbízott oktató szervezésével és vezetésével. Tanórán kívüli foglalkozások szervezését a tanulók, az oktatói testület, az iskolavezetés, illetve más iskolai vagy iskolán kívüli szervezet kezdeményezheti. A tanórán kívüli foglalkozások szervezésének és működésének szabályait a jogszabályi előírások, valamint az iskola pedagógiai program vonatkozó előírásait figyelembe vételével kell meghatározni. A tanulók részvétele a tanórán kívüli foglalkozásokon, önkéntesen vállalt feladat, ezért jelentkezés után az aktív részvétel már kötelező. A tanuló iskolán kívüli, más iskola, szervezet vagy egyesület által szervezett, tanítási időt is érintő foglalkozásokon, tevékenységekben csak az osztályfőnök javaslata alapján megadott igazgatói engedéllyel vehet részt.

Tantárgyi korrepetálások

A korrepetálási igényeket minden tanév szeptember 30-ig a szakoktatóknak fel kell mérni, és le kell adni a munkaközösség-vezetőknek. Az igények és a finanszírozási lehetőségek összehangolása után, a munkaközösség-vezetők javaslatai alapján, az igazgató-helyettes elkészíti a korrepetálási ütemtervet. A korrepetálásokat az ezzel megbízott oktató szervezi meg. A korrepetálások megtartását az előírásoknak megfelelően vezetett csoportnaplóban kell dokumentálni.

Szakkörök

A szakkör az iskola pedagógiai programjával összhangban, a szabadidő alatt megvalósítható nevelőmunka tevékenységi formája. Az iskolai szakkörök feladata, hogy elősegítsék az iskolai nevelési célok megvalósítását, illetve járuljanak hozzá a tehetséggondozás és a tananyagot kiegészítő ismeretek elsajátításához. A szakköri foglalkozások tartalmát lehetőség szerint a tanulók érdeklődési köréhez, igényeihez kell igazítani. A szakköri foglalkozásokat az előírt módon csoportnaplóban dokumentálni kell. A szakkör működéséhez szükséges anyagokat, eszközöket, helyiséget és berendezéseket az iskola biztosítja. A szükséges anyagok és az elkészült szakköri termékek nyilvántartása és kezelése a szakkörvetető oktató feladata.

Kirándulások, színház- és múzeumlátogatások

Az osztályközösségek kialakítása, a tananyag elmélyítése, a tanagyag feldolgozás segítése, a tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása érdekében az osztályfőnökök, a szakoktatók kirándulásokat, tanulmányi utakat és szakmai programokat szervezhetnek. Ezeken való részvétel önkéntes és teljes mértékben önköltséges. A fenntartó részére finanszírozási kötelezettséggel nem járnak. Kirándulás, színház- és múzeumlátogatás, oktatási időben vagy azon túl, csak igazgató tudtával és előzetes engedélyével szervezhető. Az iskola által szervezett kirándulásokra, látogatásokra annyi felügyelő oktatót kell biztosítani, amennyit a zavartalan lebonyolítás igényel, de 20 fő tanulónként legalább egy oktatót. A kirándulást úgy kell megszervezni, hogy a szülőket a költségekkel csak a legszükségesebb mértékben terheljük. A szociális rászorultság alapján a tanulók a kirándulások, üzemlátogatások, kulturális létesítmények látogatása kapcsán felmerülő költségek finanszírozásának támogatására az alapítványtól támogatást kérhetnek.

Tanulók által szervezett rendezvények

A tanuló által kezdeményezett és szervezett rendezvények, programok tartását, a tanulók kérelme alapján, az igazgató engedélyezi. A kérelmet a tervezett időpont, a tartalom és a részvevők körének feltüntetésével, írásban vagy szóban, legalább 7 nappal a program tervezett időpontja előtt kell benyújtani az igazgatóhoz. A tanulók által szervezett programok lebonyolításához szükséges helyiségeket /osztályterem/ illetve a berendezések, eszközök használatát / bútorok, magnetofon, CD lejátszó / az iskola ingyen biztosítja. A rendezvények és programok csak az arra kijelölt tanteremben, legfeljebb 21 óráig, legalább egy felügyelő oktató részvételével tarthatók. Elvárjuk a fegyelmezett, kulturált magatartást, az alkalomhoz illő viselkedést. Az iskolai rendezvényeken a vendégekre is vonatkoznak a Házirend előírásai. Aki vendéget hoz, az felel annak magatartásáért.

Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje

Az iskolai sportkör feladatait az iskolában működő Diáksport Egyesület látja el, melynek részletes feladatkörét az iskola és a DSE között megkötött együttműködési megállapodás tartalmazza. Az iskolába beiratkozott minden diák automatikusan tagjává válik a DSE-nek.
Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Minden munkaközösség az adott tanévet megelőző alakuló értekezletén saját területére vonatkozóan áttekinti, frissíti és aktualizálja a munkaközösség szakmai profiljába tartozó tantárgyakra vonatkozó írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének rendjét. Ezt a honlapon is nyilvánosságra hozzuk, valamint ismertetni kell az elvárásokat a tanulókkal (az első tanórán) és szülőkkel is (szülői értekezleten).

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

A tanulók otthoni, hétvégi és a tanítási szünetekre vonatkozó terhelése nem haladhatja meg a hétközi, egyik óráról a másikra feladott tananyag mennyiségét. 

A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.  Az otthoni tanulási idő (a szóbeli és írásbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 30-50 percet vehet igénybe egy tárgyból. 

A napi felkészülés otthoni ideje nem lehet több 1,5-2 óránál.
 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
 
 • osztályozóvizsga,
 • különbözeti vizsga,
 • javítóvizsga,
 • ágazati alapvizsga.
     
 1. Hatálya kiterjed az iskola valamennyi tanulójára:
  aki osztályozóvizsgára jelentkezik, akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít, akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.   Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira   akik átvételüket kérik az iskolába és ennek feltételeként az iskola igazgatója különbözeti/osztályozó vizsga letételét írja elő.      
 1. Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
  a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget.   Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen:   meghaladja a 250 tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát,   és emiatt a tanuló teljesítménye a tanítási évben nem volt érdemjeggyel értékelhető, akkor a tanév végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatói testüelt engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. Az oktatói testület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 20 foglalkozást, és a szakképző intézmény eleget tett a jogszabályban meghatározott értesítési kötelezettségének.        
 1. Javítóvizsga:
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén - legfeljebb 3 tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott.      
 1. Ágazati alapvizsga:
Ágazati alapvizsgát elsőként a tanulmányaikat 2020. szeptemberében megkezdők tesznek, technikumban a 10., szakképző iskolában a 9. évfolyam végén. Az ágazati alapvizsga az ágazati oktatást zárja le. A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett.      
 1. Tanulmányok alatti vizsgák:
A tanulmányok alatti vizsgákat a mindenkor hatályos rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.      
 1. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulókkal
 
 • osztályozóvizsga esetén a vizsgák időpontja előtt 15 nappal,
 • javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.
   
 1. Osztályozó-, javító- és különbözeti vizsgák követelményei
Az osztályozó-, javító- és különbözeti vizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) szereplő követelmények alapján az oktatók szakmai munkaközösségei, illetve a szakoktatók állapítják meg.