Ösztöndíj – SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

Az új szakképzési törvény a 2020/2021-es tanévtől új típusú ösztöndíjakat vezetett be a szakképzésben. Ennek köszönhetően a fiatalok már tanulmányaik ideje alatt rendszeres jövedelemhez jutnak, és elkezdhetnek gazdálkodni. Támogatást kapnak továbbá a pályakezdéshez, amelyet fordíthatnak vállalkozásuk elindítására, eszközök beszerzésére vagy akár lakhatásukra is.

A szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokról az alábbiakban tájékozódhatsz.

Ösztöndíjak

Ösztöndíj kategóriája: általános ösztöndíj Az ösztöndíj bemutató leírása: A szakképzési ösztöndíj minden szakképzésben tanulónak jár, aki az igénybevétel alábbiakban felsorolt feltételeinek megfelel. Az ágazati alapoktatásban a tanulók fix összegű ösztöndíjra jogosultak. A szakirányú oktatásban az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmények függvényében változik. Az ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér). Az ösztöndíj mértéke: Előkészítő évfolyamon:
Képzési forma Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke a 2021/2022-es tanévben
Nyelvi előkészítő évfolyam; orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam; dobbantó program tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 5 %-a 8.370 Ft
Ágazati alapoktatásban: 
Intézménytípus Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke a 2021/2022-es tanévben
Technikum tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 5 %-a 8.370 Ft
Szakképző iskola tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 10 %-a 16.740 Ft
Szakirányú oktatásban (technikumban és szakképző iskolában):
A megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke a 2021/2022-es tanévben
2,00–2,99 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 5 %-a 8.370 Ft
3,00–3,99 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 15 %-a 25.110 Ft
4,00–4,49 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 25 %-a 41.850 Ft
4,49 fölött tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 35 %-a 58.590 Ft
a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyból a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítés hiányában tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 10 %-a 16.740 Ft
  Műhelyiskolában:
Képzési forma Ösztöndíj mértéke Ösztöndíj mértéke a 2021/2022-es tanévben
Műhelyiskola tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 5 %-a 8.370 Ft
  Igénybevétel feltételei:  Nem kell külön igényelni, minden technikumban és szakképző iskolában beiratkozott tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben a tanuló
 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
 • nappali rendszerben tanulja,
 • tanulói jogviszonyban áll, 
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre jogosult.
Az ösztöndíjra az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig jogosult a tanuló. A tanuló nem részesülhet ösztöndíjban:
 • amennyiben évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon;
 • az adott tanév hátralévő részében, amennyiben igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6 foglalkozást;
 • ha szakképzési munkaszerződéssel duális szakmai oktatásban vesz részt,
 • a tanulói jogviszony szünetelése esetén.
Jelentkezési lap/pályázati adatlap: - További információk:  Az ösztöndíj folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik. Az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a KRÉTA rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra. Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.
Ösztöndíj kategóriája: a szakképző intézmények hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulói számára nyújtott támogatás Az ösztöndíj bemutató leírása: A szakképzési rendszer megújítása során kidolgozott ösztöndíjrendszer új támogatási formával bővül a 2021/2022. tanévben. A GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosító számú „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben – Apáczai ösztöndíjprogram” című kiemelt projekt keretében pályázat útján igényelhető támogatást biztosít a szakképző intézmények hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulói számára. A pályázat forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a saját, nive.hu honlapján, valamint az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ a www.ikk.hu honlapon teszi közzé. Az Apáczai ösztöndíjprogram keretében a pályázat benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, szakképző iskola, illetve technikum 9. és 10. évfolyamának tanulói jogosultak a 2021/2022. tanév II. félévétől. A havonta nyújtható támogatás összege 16.000 Ft - 34.000 Ft között alakulhat, a tanulmányi eredménytől függően. A 4 milliárd forintos keretösszegű program az anyagi ösztönzés mellett, mentorok bevonásával tehetséggondozó támogatást is biztosít a fiatalok számára.  Pályázati kiírás: A pályázati kiírás itt érhető el. Pályázati szabályzat: A pályázati szabályzat itt érhető el. Jelentkezés:  A pályázatot a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) kell benyújtani. A KRÉTA a felhasználói fiókkal már rendelkező – tanulói jogviszonya alapján a pályázat benyújtására jogosult – tanulónak automatikus üzenetet küld a pályázati lehetőségről, a pályázat benyújtásának módjáról és helyéről, ahol kitöltési útmutató segíti a pályázási folyamatot. További információk: A pályázók és a pályázat benyújtásában közreműködő mentorjelöltek az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos kérdéseiket az Apáczai ösztöndíjprogram hivatalos ügyfélszolgálata, az ugyfelszolgalat.apaczai@nive.hu e-mail címen tehetik fel.
A kifutó rendszerben tanulók (2020. május 31. előtt beiratkozottak) továbbra is a 2020. január 1-jét megelőzően hatályos jogszabályok (a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény – „régi Szt.” – és végrehajtási rendeletei) szerint jogosultak a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra.   A Kormány minden évben meghatározza azon szakmákat, amelyekre a fenntartó korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult, valamint azokat a hiányszakmákat, amelyekben tanuló diákok tanulmányi ösztöndíjra jogosultak. (hiányszakma) A tanulmányi ösztöndíj mértékét a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló a 252/2016. (VIII. 24.) kormányrendelet határozza meg. A cél a hiány-szakképesítések körében tanuló, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása.

 

Az ösztöndíj mértéke SZAKKÖZÉPISKOLAI tanulmányok esetében:

 • az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint.
 • az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
  1. 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,
  2. 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,
  3. 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,
  4. 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,
  5. 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.

 

Az ösztöndíj mértéke SZAKGIMNÁZIUMI tanulmányok esetében:

 • a tanuló az utolsó szakképzési évfolyamon kap ösztöndíjat, tehát 4+1-es képzés esetén a 13. évfolyamon, érettségit követő 2 éves képzés esetén a 14. évfolyamon
 • az ösztöndíj havi mértéke, ha a tanulmányi eredmény:
  1. 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint,
  2. 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,
  3. 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint,
  4. 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint.
A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével. Az iskolákban folyó támogatott képzések illetve hiányszakmáka tagozatoknál vannak feltüntetve.
Ösztöndíj kategóriája: általános ösztöndíj Ösztöndíj bemutató leírása:  Egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult minden sikeres szakmai vizsgát tett tanuló, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel. A pályakezdési juttatás alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér). A pályakezdési juttatás mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ. A juttatás szabadon felhasználható. Az ösztöndíj mértéke: 
A szakmai vizsga eredménye Pályakezdési juttatás mértéke Pályakezdési juttatás mértéke a 2021/2022-es tanévben
2 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 80 %-a 133.920 Ft
3 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 110 %-a 184.140 Ft
4 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 145 %-a 242.730 Ft
5 tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 180 %-a 301.320 Ft
  Igénybevétel feltételei:  Nem kell külön igényelni, minden sikeres szakmai vizsgát tett tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben
 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
 • nappali rendszerben tanulta,
 • tanulói jogviszonyban állt, 
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre volt jogosult.
  Jelentkezéssel kapcsolatos információk: - További információk:  Az egyszeri pályakezdési juttatás folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik. Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követő hatvan napon belül kell átutalni. Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.